การควบคุม

จาก ARK Wiki
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:39, 7 พฤษภาคม 2565 โดย Bellbot (คุย | ส่วนร่วม) (cleanup)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:P

General

Action Default Key Xbox PS4 Notes
Movement
Move Forward W Left Stick Up Left Stick Up
Move Backwards S Left Stick Down Left Stick Down
Strafe Left A Left Stick Left Left Stick Left
Strafe Right D Left Stick Right Left Stick Right
Run ⇧ Left Shift Press Left Stick Press Left Stick When used while moving forward, will cause you to increase forward movement speed at the cost of increased stamina use, and over-rides 'Toggle Run' to on. A character may only run forwards; strafing and backpedaling speed will remain constant.
Toggle Run ⇧ Right Shift Press Left Stick Press Left Stick Will toggle whether run is on or off (I.E., whether you run or walk) upon input of 'Move Forward'. Can be used while standing still.
Jump Space A Cross Causes a character to jump up while stationary, and jump directionally when moving. also to ascend to surface when diving.
Crouch C Press Right Stick Press Right Stick Also used to descend while diving.
Prone X Long Press Right Stick Long Press Right Stick Causes the player's character to lay down.

Xbox/PS4: One must release pressure after a pause. Also used to descend while diving.

Battling
Primary Fire Left RT R2 Will cause the primary attack with a weapon or tool, such as shooting a projectile weapon or swinging a melee weapon.
Aim-Down Sights/ Alternate Fire Right LT L2 Will bring up the sights of a weapon, uses the alternate action of the object if one exists (such as the Grappling Hook un-spooling), or otherwise does nothing.
Toggle Fists Q LB + Up None ('activate' tool again to unequip) Removes (or equips) item so that fists can be used. (Tested on xbox1version, 11/9/20; this button combo instead directs dinos to "Go Here.")
Reload weapon R X Square Will manually trigger the reload animation to fill the magazine with available corresponding ammunition. Double press will toggle the weapon attachment (maybe only for PC).
Drag Body G Y Triangle Drags a corpse or unconscious body.
Melee/Pistol Whip Left Ctrl RB R1 Has the same effect as primary fire on a melee weapon, but will trigger a melee animation/attack with projectile weapons, if applicable.
Toggle Weapon Attachment N/Rx2 X x 2 Square x 2 Will turn off or on a weapon's attachment (if applicable). If the weapon attachment is toggle-able, it will always be off by default.
Camera
Toggle Orbit Camera K Hold Windows + Left Stick to '11'* Touch Pad + Right Stick to '10'* Gives the camera an inverted third-person view of the character, which is not recommended for use while playing the game.
Zoom Camera In Mouse Scroll Up None None Zooms camera in to first person mode
Zoom Camera Out Mouse Scroll Down None None Zooms camera out to third person mode
Toggle 1st/3rd person (while mounted) Scroll Mouse Wheel None R1 Toggles 1st/3rd person camera mode while riding a tame
HUD
Extended HUD Info Hold H Hold Windows Hold Touch Pad Displays additional information such as map location, temperature, time of day, etc.
Toggle HUD ← Backspace None Touch Pad + Right Stick to '9'*
Toggle Nameplate Distance End Toggles the distance that floating names on tamed creatures are visible.
Actions
Open Inventory I Press B Press Circle
Use E Y Triangle Activates the default action of an object, such as opening a door, climbing a ladder, or opening a storage box's inventory.
Access Other's Inventory F X Square Opens the inventory of any applicable object, such as crafting stations, storage's, and unconscious or dead bodies. Double tap F to throw shoulder-mounted creatures. (Use R once when mounted.) (Patch 302.4 Added F alternate activate option on items to pickup all items in a nearby range)
Use Hotbar Slot Item 0 - 9 Dpad, X/Y/A/B/Left/Right

OR HoldWindows + Left Stick to '12'* through '9'*

Dpad, L1 + Triangle/Circle/Square/Cross Left/Right

OR Hold Touch Pad + Left Stick to '12'* through '9'*

Uses item in the corresponding slot of your hotbar.
Open Map M WindowsOR

HoldWindows + Left Stick to '10'*

Touch Pad OR

Hold Touch Pad + Left Stick to '10'*

Opens the character's in-game map.
Map Marker P Press X Press Square While viewing the map, places a marker pin at a specified latitude and longitude. Also has a tab to remove markers.
Item Menu ? Hold Windows Hold Touch Pad Opens the character's item selection radial wheel (Xbox/PS4).
Whistle Menu ' Hold B Hold Circle Displays the whistle selection menu (PC) or whistle selection radial wheel (Xbox/PS4).
Throw Shoulder Mount F Hold L2 + Triangle x 2 Throws shoulder-mounted creature (such as a Dimorphodon or a Mesopithecus)
Chat
Toggle Auto-Hide Chat box \ None; Accessible in Options None; Accessible in Options When on, chat box will disappear moments after the last message is sent.
Global Chat ↵ Enter LB + Windows L1 + Touch Pad Chat with all players on the server.
Local Chat Insert None Chat with nearby players.
Tribe Chat / LB + Menu L1 + Options Chat with tribemates.
Alliance Chat Home Chat with alliance-mates.
Scroll Chat Up Page up None Touch Pad + Right Stick to '11'*, then Right Stick Up Scrolls up through the chat box.
Scroll Chat Down Page down None Touch Pad + Right Stick to '11'*, then Right Stick Down Scrolls down through the chat box.
Push to Talk B None Hold to speak to other players using your microphone.

Xbox/PS4: If a microphone is plugged in and enabled, talking into it will automatically allow nearby players to hear depending on server settings.

Whistles
Whistle Selection ' Hold B Hold Circle Displays whistle selection menu.
Follow All J Hold B + Left Stick to '12'* All dinosaurs within a certain radius will follow you.
Follow One T Hold B + Left Stick to '1'* The dinosaur you are looking at will follow you.
Stop All U Hold B + Left Stick to '2'* All dinosaurs within a certain radius will stop following you.
Stop One Y Hold B + Left Stick to '3'* The dinosaur you are looking at will stop following you.
Aggressive None None All dinosaurs within a certain radius will change their aggression level to Aggressive.

Xbox: This aggression level is on the whistle wheel, but this will actually cause the aggression level 'Attack My Target' to be set, and it is unknown if this is intended.

Attack My Target = Hold B + Left Stick to '4'* All dinosaurs within a certain radius will change their aggression level to Attacking Your Target.
They will terminate their current attacks and will defend themselves if they are attacked, but will prioritize attacking whatever you attack.Xbox: Whistling 'aggressive' will actually cause this action to occur, and it is unknown if this is intended. This aggression setting does not actually have its own whistle.
Neutral - Hold B + Left Stick to '5'* All dinosaurs within a certain radius will change their aggression level to Neutral.
They will terminate all their current attacks but will continue to defend themselves if they are attacked again.
Passive ; Hold B + Left Stick to '6'* All dinosaurs within a certain radius will change their aggression level to Passive.
They will terminate all their current attacks and will not defend themselves if attacked further.
Attack This Target . Hold LeftMenu + Left Stick to '7'* Hold L1 + Down All dinosaurs within a certain radius will attack whatever target you are looking at. This whistle can be used while looking at a target through the Spyglass.
Move To Position , Left+Down Hold L1 + Up All dinosaurs within a certain radius will move to the location you are looking at.
Tame Ordering Groups
Show Current Group H Hold Touch Pad Displays chevrons above the dinosaurs that are in the currently active ordering group. Whistles will only affect the dinosaurs within range that are in the active ordering group.
Add/Remove To Group Z The dinosaur you are targeting is added to or removed from the currently active tame ordering group.
Toggle Active Group NumPad

0 - 9

Toggles the active ordering group. Press a NumPad key to activate the corresponding group and press again to remove active ordering groups and revert whistles to affect all tamed dinosaurs within range.
Misc.
Show auto-decay timer H Face the structure and press the button to see the auto-decay timer. This represents the next time you or someone in your tribe must log in, or the structure will be destroyed.
Emotes Hold

[ or ]

Hold B + Left Stick to '9'* Opens a further radial wheel for emotes.
Show Inventory Hold B + Left Stick to '8'* Xbox: This action will open your character's inventory, and is a long-form command of simply pressing the 'Open Inventory' command.
Show Craftables V Press B then RB OR

Hold B + Left Stick to '10'*

Xbox: This action will immediately open your craftable inventory, rather than the character inventory.
Defecate + Hold B + Left Stick to '11'* Makes character defecate.

While Riding A Creature or Vehicle

Action Default Key Xbox PS4 Notes
Mount / Dismount E Y Triangle Will cause the character to get on a creature if on foot, or get off the creature if mounted. Some creature dismounts will 'jump' your character off (which typically occurs on small-mid creatures, such as on the Parasaur, Pteranodon, and Carno), while others will cause you to stand on the back of the creature after dismount (which typically occurs on large creatures, such as on the Stegosaurus, Quetzal, and Rex).
Primary Fire Left RT R2 Will use a creature's primary attack.
Alternate Fire Right LT L2 Will use a creature's alternate attack/action if applicable, or will use primary fire if not.
Jump Space A Cross Only some creatures -such as Raptors and Terror Birds- can use this command.
Land/ Take-off Space A Cross With no other input, will cause the animal to land on a suitable, horizontal surface to land, and will cause the creature to launch and hover a few feet above ground to take-off, unless you are too heavy.

(Flying creatures only).

Brake X None Stop flying creature from flying forward. (Except for the Tapejara)
Throw Shoulder Mount R Y x 2 Triangle x 2 Throws shoulder-mounted creature (such as a Dimorphodon or a Mesopithecus) while mounted. (Press F twice while unmounted.)
Aileron roll/3rd action C Press Right Stick PressRight Stick Makes the Pteranodon perform an aerial roll, or other creatures 3rd fire/action (ex: Tapejara "taunt").

While in Inventory

PC Note: The following keys are not customizable, except for "Toggle to Craftables" and "Drop Item".

Action Default Key Xbox PS4 Notes
Drop Item O LT L2 The currently highlighted object is dropped from the inventory into the game world.
Split Stack Y Triangle The stack is split into 2 roughly equal stacks.
Transfer Stack T Hold A Hold Cross The stack you hover over is transferred from one inventory currently being accessed to the other.
Transfer Half-Stack ⇧ Shift+T Press Y , then Hold A Press Triangle , then Hold Cross Half of the stack you hover over is transferred from one inventory currently being accessed to the other.
Transfer Half-Stack Ctrl+Left×2 None Half of the stack you double click is transferred from one inventory currently being accessed to the other.
Transfer Item Ctrl+T OR Left×2 A + A Cross+Cross One item from the stack you hover over is transferred from one inventory currently being accessed to the other.
Transfer Five Items ⇧ Shift+Left×2 None Five items from the stack you double click are transferred from one inventory currently being accessed to the other.
Toggle Item Labels Q Press Right Stick Press Right Stick Turns on/off labels on items.
Toggle to Craftables V R1 While in your inventory, toggles to the craftables screen
Equip item ⇧ Shift + 0-9 Cross to select the item, then Right Stick to the hotbar, then Cross Equip item in the selected slot of your hotbar
Unequip item Ctrl + 0-9 Right Stick to the hotbar, then Cross x 2 Unequip item from the selected slot of your hotbar
Repair Item E Press Y Press Triangle Repair Item

Building

Action Default Key Xbox PS4 Notes
Flip direction E Y Triangle Flips the direction of a structure before placing.
Snap point cycle Q or Z when placing an object RB R1 Find the correct snap point when placing walls, floors, ceilings, fences, and other objects.

*Xbox Note: This refers to the corresponding 'o'clock' position on an analog clock, compared to the radial wheel, where '12' is up, '3' is right, '6' is down, and '9' is left.